Sanskar Sharma
B. Tech. (Civil)
Batch 2022-26

Read More

Rishabh Kumar
B. Tech. (Civil)
Batch 2022-26

Read More

Parla Charanteja Reddy
B.Tech (CSE)
Batch : 2020-2024

Read More

Ayush Singh Gaur
B.Tech (CSE)
Batch : 2020-2024

Read More

Abha Tiwari
B.Tech (CSE)
Batch : 2020 -2024

Read More

Preet Anand
BCA
Batch : 2022-25

Read More

Mukul Khandelwal
B.Tech (CSE)
Batch : 2020-2024

Read More

Shashank Dixit
B.Tech (CSE)
Batch : 2020-2024

Read More

Ishleen Kaur
B.Tech (ECE)
Batch : 2022-2026

Read More

Purva Chauhan
B.Tech (CSE)
Batch : 2020-2024

Read More

Priyal Gupta
B.Tech (CSE)
Batch : 2020-2024

Read More

Vaishnavi Pandey
BCA
Batch : 2022-25

Read More

Kanishk Bajpai
B.Tech (CSE)
Batch : 2022-26

Read More

Ayush Jain
B.Tech (CSE)
Batch : 2019-23

Read More

Garima Srivastava
B.Tech (CSE)
Batch : 2019-2023

Read More

Akanksha Srivastava
B.Tech (CSE)
Batch : 2020-2024

Read More