Scholarships

2018 – 19 – 100%

Sl.No.

Name

Programme

01

Kshitija Agarwal

BA(J&MS) – 3C

02

Saina Singh

BA(J&MC) – 3C

03

Arundhati Tyagi

BA(J&MC)

04

Mahima Rabia

BA(J&MC)

05

Shilpi Chakravorty

BA(J&MC)

06

Simran Singh

MBA(MM)

07

Akshay Anand

BA(J&MC)

08

Trinita Chalia

BA(J&MC)

09

Tanisha Kundu

BA(J&MC)

Sl.No.

Name

Programme

01

Anurag Kawatra

BA(F&TP)

02

Akshay Anand

BA(J&MC)

03

Biswashree Mishra

BA(J&MC)

04

Milind Gautam

BA(J&MC)

Sl.No.

Name

Programme

01

Anurag Kawatra

BA(F&TP)

02

Milind Gautam

BA(J&MC)

03

Biswashree Mishra

BA(J&MC)